Política de privacitat i protecció de dades

Us informem que, d’acord a la vigent normativa de tractament de dades personals, article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals recollides en aquest formulari de contacte s’incorporaran en els fitxers responsabilitat de Fundació Intermedia i de Fundació Ampans, amb la finalitat de prestar els serveis del projecte Singulars gestionats per Fundació Intermedia i Fundació Ampans i dels quals s’informa a la web www.ecommerce-joves.cat. Les dades recollides també s’utilitzaran per a recollir dades estadístiques de les nostres activitats.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de Fundació Intermedia i Fundació Ampans.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

Fundació Intermedia i Fundació Ampans han adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, Fundació Intermedia i Fundació Ampans s’obliguen a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en els fitxers, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a cada una de les entitats davant les quals vulgui exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició:

 

Fundació Intermedia, amb domicili social al carrer Àlaba, 61 1r, 08005 Barcelona (intermedia@fundaciointermedia.org).

Fundació Ampans, amb domicilia social al carrer Sant Rafael, 4, 08243 Manresa (ampans@ampans.cat).